مداد اتود اکسل

۰.۷ میلیمتر

مداد اتود اکسل

۰.۵ میلیمتر

مغزی مداد اتود

۰.۵ میلیمتر HB

مغزی مداد اتود

۰.۷ میلیمتر HB