بسته بندی اتوبوسی

6 رنگ 5±75 گرمی

بسته بندی ظرف غذا

6 رنگ 5±75 گرمی

بسته بندی لیوانی

تک رنگ 5±80 گرمی