مداد ۳۶ رنگ استودنت

مغزی ۲.۹ میلیمتر

مداد ۲۴ رنگ استودنت

مغزی ۲.۹ میلیمتر

مداد ۱۲ رنگ استودنت

مغزی ۲.۹ میلیمتر

مداد ۱۰۰ رنگ ویکتوریا

مغزی ۳.۳ میلیمتر

مداد ۷۲ رنگ ویکتوریا

مغزی ۳.۳ میلیمتر

مداد ۴۸ رنگ ویکتوریا

مغزی ۳.۳ میلیمتر

مداد ۱۲ رنگ آرتیست

مغزی ۳.۳میلیمتر

مداد ۲۴ رنگ آرتیست

مغزی ۳.۳ میلیمتر

مداد ۳۶ رنگ آرتیست

مغزی ۳.۳ میلیمتر