دفتر با طرح انتزاعی، اساطیر ایرانی، نقوش خطاطی |

دفتر با طرح انتزاعی، اساطیر ایرانی، نقوش خطاطی

شرح

مجموعه دفترهای فنری تک‌لوپ کنکو، با روکش سلفونی

تک خط

50 برگ جلد نرم سلفون
60 برگ جلد نرم سلفون
80 برگ جلد نرم سلفون
100 برگ جلد نرم سلفون