خانهمحصولاتمداد رنگی استیودنت

مداد رنگی استیودنت

مداد رنگی استیودنت

‌بدنه‌ شش‌ گوش

‌مغزی ‌نرم ‌و ‌بادوام

‌ضخامت ‌نوک‌‌ 2.9 میلی‌متر

‌به ‌‌راحتی ‌تراشیده‌ می‌شود

‌ویژگی ‌ترکیب ‌پذیری ‌رنگ‌ ها ‌با‌ هم

مدل استیودنت
نوع کالا مداد رنگی