مسابقه نقاشی کنکو کانادا در نمایشگاه کتاب تهران ۱۳۹۱