سالن های مختص بانوان

شعبه 1(مرکزی) :میدان نوبنیاد،خیابان لنگری،خیابان تیموری،باشگاه شکوفه
شعبه 2( شمال تهران) : خیابان دکتر شریعتی، ابتدای خیابان یخچال ،نبش خیابان کیقباد ،باشگاه ایران

شماره مسئول ثبت نام:
09123072533
آقای صالحی